سرسختی : قدرت اشتیاق و پشتکار

آنجلا داکورث ؛ مولف کتاب ، داستان خود را اینگونه برای ما آغاز میکند که او ، فرزند دومهاجر چینی است. پدرش شیفته هوش خودش بود ، اما همیشه به دخترش میگفت تو نابغه نیستی. او با فرزندان دیگرش نیز همینطور رفتار میکرد.

  • 0 تومان
  • Please enter a number greater than or equal to 1.
  • 0 تومان