خلاصه کتاب بیشعوری ابدی

کتاب دوم کرمنت، «بی‌شعورهای ابدی» سه بخش دارد.در بخش اول او توضیح می‌دهد که ویژگی بی‌شعورهای مطلق چیست و راه‌های شناخت این بی‌شعورها را با نمونه‌هایی توضیح می‌دهد.در بخش دوم انواع بی‌شعورهای مطلق را برمی‌شمارددر بخش سوم با عنوان بی‌شعور کیهانی اشاره می‌کند که افزایش بی‌شعوری باعث ایجاد یک بی‌شعوری همه‌گیر و سازماندهی شده می‌شود […]