خلاصه کتاب محدودیت صفر

هدیه ای عمیق است که به انسان اجازه می دهد تا یک رابطه کاری با الوهیت درونش برقرار کند و یادبگیرد هر لحظه خواستار این الوهیت باشد تا دائما خطاهای فکری.کلامی و کرداری یا اعمالش پاک شوند. این روند اساس آزادسازی کامل از گذشته اشت.