2

تومان 49,000

تدریس کامل فصل 5 ریاضی نهم با تدریس استاد راسخی

توضیحات

“درس اول : عبارت های جبری و مفهوم اتحاد”

در این بخش مفهوم تک جمله ای ، چند جمله ای ، درجه آنها نسبت به متغیرها ، استاندارد کردن با درجات نزولی ، مفهوم اتحاد ، اتحاد مربع دو جمله ای و تعبیر هندسی آن را به همراه مثال های دسته بندی شده در چارچوب کتاب را خواهیم داشت.

“درس دوم “بخش اول”در این بخش اتحاد مربع سه جمله ای ، اتحاد مزدوج ، اتحاد جمله مشترک ، تجزیه عبارت های جبری به کمک اتحادها و تعبیر هندسی اتحاد مزدوج و جمله مشترک را به همراه مثال های کاربردی و هدفمند خواهیم داشت .

درس دوم : چند اتحاد دیگر ، تجربه و کاربردها” “بخش دوم”د

در این بخش اتحاد مربع سه جمله ای ، اتحاد مزدوج ، اتحاد جمله مشترک ، تجزیه عبارت های جبری به کمک اتحادها و تعبیر هندسی اتحاد مزدوج و جمله مشترک را به همراه مثال های کاربردی و هدفمند خواهیم داشت .

“درس سوم : نابرابری ها و نامعادله ها”

در این قسمت مفهوم نابرابری ها ، نا معادله ، ویژگی های نامساوی ها ، حل نامعادلات درجه اول ، مسائل کاربردی ، مفهوم حداقلی و حداکثری را در حل نامعادلات خواهیم داشت .

  • 0 تومان
  • Please enter a number greater than or equal to 1.
  • 0 تومان